kursy staze stypendia projekt

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zespołem Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego w Bystrej. Projekt zakłada realizację w latach 2017 – 2020 wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w zawodach Technik Architektury Krajobrazu, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Wsparciem objętych zostanie 90 osób. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 90 uczniów/osób kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt zakłada utworzenie CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ROLNICZO-LEŚNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w ZSCKR; realizację kursów i szkoleń zawodowych; staży zawodowych; stypendiów naukowych.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych – utworzenie specjalistycznej pracowni zawodowej
  • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 90 uczestników projektu
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez 56 uczestników projektu
  • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 16 uczestników projektu

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wartość projektu: 528 137,50 PLN

Wartość dofinansowania: 475 277,50 PLN.

Regulamin i deklaracja

logotyp prpnglogotyp malopolskkalogotyp efs