REKRUTACJA 2020/2021
Masz pytania ?
Zadzwoń !!!
tel. 500 392 209
 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Msza Święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w czwartek o 9.00 w kościele parafialnym w Bystrej.
Ze względu na stan pandemii w tym roku nie będzie ogólnoszkolnego rozdania świadectw, jak to było w poprzednich latach.
 
Uczniowie zgłaszają się po odbiór świadectw w piątek 26.06.2020 r. wg harmonogramu
  • godzina 9.00- klasa I A (po gimnazjum),
  • godzina 9.30- klasa I B (po szkole podstawowej)
  • godzina 10.00- klasa II
  • godzina 10.30- klasa III
Dyrekcja i grono pedagogiczne proszą o dostosowanie się do powyższego planu.
 
 
 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe sesja czerwiec/lipiec 2020 i wytyczne ich przeprowadzenia dla uczniów.

Na egzaminy zgłaszamy się na pół godziny przed ich  rozpoczęciem z dowodem tożsamości i maseczką ochronną !!!!

Klasa IV

Technik architektury krajobrazu R22

22 czerwca godz.13.00 (120min)

Wykaz Przyborów R.22 (Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu): kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

Technik żywienia T15

22 czerwca godz.13.00 (150min)

Wykaz PrzyborówT.15 (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych): kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Klasa III

Technik architektury krajobrazu

Część praktyczna RL21

22 czerwca godz. 9.00 (120min)

RL.21 (Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu): kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

 

Technik żywienia

Część pisemna TG07

 23 czerwca godz. 10.00 (60min)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

 

Część praktyczna TG07  

3 lipca 2020

 

Każdy zdający przynosi na egzamin:

Ochronny strój roboczy

I wariant - fartuch z długim rękawem, czapka, buty do przebrania np. tenisówki

lub

II wariant - bluza, zapaska, czapka, buty do przebrania np. tenisówki

 

I zmiana godz. 8.00 - 4 uczniów

1. nr 14 z dziennika

2. nr16 z dziennika

3. nr 20 z dziennika

4. nr 19 z dziennika

 

II zmiana godz. 12.00 - 3 uczniów

1. nr 15 z dziennika

2. nr 17 z dziennika

3. nr 18 z dziennika

 

Klasa II

Technik architektury krajobrazu

Część pisemna RL 21

23 czerwca godz. 10.00 (60min)

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

Część praktyczna RL21

22 czerwca godz. 9.00 (120min)

RL.21( Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu): kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020  to 31 sierpnia 2020 r.

 

1.1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.2. [*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

1.3. [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

1.4. [*]Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

1.5. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

2.1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

2.2. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

 

2.3. [*][!]Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4. kończy pracęz arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

2.5. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

 

 

 

Harmonogram  zwracania  książek  do  biblioteki  szkolnej:

Drodzy Uczniowie, bardzo Was proszę , aby książki, które będziecie oddawać do biblioteki szkolnej, były spakowane do pudła lub związane oraz podpisane – imię nazwisko i klasa.

Książki proszę przynosić do czytelni, gdyż książki muszą przejść tzw. kwarantannę (wejście od strony pracowni gastronomicznej), według ustalonego harmonogramu:

 

Klasa

Termin

Miejsce składania zwrotów

 

Klasy I

17.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 11.00 (kl. I po SP)

Godz. 11.00 – 14.00 (kl. I po Gim.)

Czytelnia biblioteki

(wejście od strony pracowni gastronomicznej)

 

Klasa II

18.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 11.00

Czytelnia biblioteki

(wejście od strony pracowni gastronomicznej)

 

Klasa III

19.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 11.00

Czytelnia biblioteki

(wejście od strony pracowni gastronomicznej)

 

 

 

                                                                           Bibliotekarz:  Marta Stachura

 

 

Uwaga!!!!

 

Ważne informacje dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020

 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel )  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu).

 

11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym  lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

 

14. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem.

 

15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

 

16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

Dyrektor

ZSCKR w Bystrej

mgr inż. Józef Warchoł

 

 

 

 

 

 

Na stronach MEN ukazała się informacja, że na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników.

 

 

 

Zachęcam do wzięcia udziału w próbnej maturze  organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Proszę pobrać arkusze ze strony CKE, a odpowiedzi ( zadań zamkniętych, otwartych i wypracowanie) przesłać do poprawy nauczycielom poszczególnych przedmiotów. Zgodnie z zaleceniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej proszę, aby w miarę możliwości przystąpić do próbnego egzaminu w czasie rzeczywistym.
 
Podaję najnowsze materiały dotyczące matury z języka polskiego
 
 
Zaglądajcie na strony OKE Kraków, są tam też materiały do innych przedmiotów
 
 
 
 Wychowawca
 Sławomir Ornatowski
 
 
 
 
Informuję, że uczniowie klasy maturalnej zostaną sklasyfikowani do 17 kwietnia 2020 r. Proszę uczniów, aby dobrze wykorzystali ten czas i zdobywali jak najlepsze stopnie z poszczególnych przedmiotów. Proszę o wzięcie udziału w zdalnej próbnej maturze, przeprowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a odpowiedzi przesłali do swoich nauczycieli w celu weryfikacji osiągnięć. Drodzy Rodzice, proszę o mobilizację Waszych uczniów i wsparcie w tym trudnym dla nich czasie. 
 
  Z poważaniem
    mgr Sławomir Ornatowski, wychowawca 
 
 
 
 

Informacja dla uczniów i rodziców o zdalnym nauczaniu

 

W związku z nowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, które wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 r. Dyrektor ZSCKR w Bystrej  informuje - w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka będzie realizowana na odległość, dlatego w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne (lekcje) będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


 W naszej szkole nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli na szkolnej platformie (strona internetowa szkoły - zakładka ZDALNE NAUCZANIE). Będziemy również wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.


 Dyrektor szkoły i nauczyciele ustalą i przedstawią w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce zgodnie z obowiązującym  Statutem Szkoły.  Dlatego bardzo ważne będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia oraz jego klasyfikacji.


 Zajęcia w ramach kształcenia będą prowadzone przede wszystkim w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, religii  oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych.  W ograniczonym stopniu obejmą również   zajęcia  praktyczne w klasach lI i III Technikum Architektury Krajobrazu a także  kl. lII Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

 Uczniowie klas II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Architektury    Krajobrazu będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

 Zwracamy się z gorącą prośbą do uczniów i rodziców o zapoznanie się z nowymi zasadami i bardzo dokładne i sumienne ich przestrzeganie.

Rodziców prosimy o pomoc w motywowaniu do aktywności swoich dzieci w realizacji zdalnego nauczania.

 


 Informacje dla uczniów, dotyczące realizacji podstawy programowej w dniach 25.03 - 10.04.2020r.

 Zakładka ZDALNE NAUCZANIE  na naszej stronie, tutaj bez logowania możecie kliknąć na nazwę waszej klasy, nauczany przedmiot i odczytacie informacje, które pozostawią dla Was nauczyciele z poszczególnych przedmiotów wg. obowiązującego w tym okresie  podziału GODZIN !!!! . Nowy podział godzin ma na celu uporządkować waszą codzienną aktywność informatyczną i uwzględnia możliwości psychofizyczne .

Zachęcamy do korzystania z zakładek biblioteka(promocja ciekawych książek, filmów , lektur, rozrywka) i i pedagog (pomoc psychologiczno-pedagogicznadla uczniów i rodziców, profilaktyka zdrowotna)   

Treści nauczania  przekazane Wam  będą ujęte w jednostki lekcyjne odpowiadające podziałowi godzin i metodycznie 45 min. Lekcje nie  muszą się odbywać  wg rozkładu czasu szkolnego tzn. 8 - 8.45….itd. Korzystanie z treści przekazanych przez nauczycieli dopasujcie indywidualnie do swojej aktywności, chyba że nauczyciel postanowi inaczej (np. zapowie wideokonferencję)

 

 

 

Kl I gimnazjum

Kl I podstawówka

Kl II

PON

Rośl. ozd/techn. gast.

Rośl. ozd/zas.żyw

WOS

J.pol.

J.pol.

J.ang.

 

Matematyka

J.ang.

Informatyka

Fizyka

Religia

Matematyka

Rośl,ozd/Obsł.kons

Rośl. ozd/Obsł Kon

J.ang.

Religia

WT

Historia

Matematyka

Podst.ogr/techn. gast.

Podst.proj/wyp.zak.ga

Edukacja dla bezp.

J.pol.

J.niemiecki

Urządz.i piel/techn. ga

Rośl. ozd/ techn. gast.

Biologia

 

Historia

Podstawy przedsięb.

J.ang.

Biologia

Ochr.i kszt.krajobrazu

ŚR

Fizyka

J.niemiecki

Matematyka

Kultura

Biologia

Matematyka

J.pol.

Plastyka

J.niemiecki

Wyposaż.zakł.gastr

Matematyka

J.pol.

Urządz.i piel / zas.żyw

Przep.ruch,dr/zas.żyw

Kultura

CZW

Geografia

J.niemiecki

Matematyka

Religia

Techn. gast.

 

Rośl.ozd/wyp.zakł.gas

Podst.ogr/zas.żyw

J.niemiecki

Geografia

Chemia

Historia

Historia

J.niemiecki

Biologia

J.pol.

 

Prowa.dzial

Wyp.zak.gastronomicz

Zaj.prak 2godz.urządz.i piel.

PT

Historia

Informatyka

 Chemia

Religia

Zasady żyw/podst. Ogr

 

Matematyka

J.ang.

 Edukacja dla bezp

J.pol.

Zasady żywienia

Religia

 

Matematyka

 Podst.proj techn. gast.

Podst.proj/ techn. gast.

J.polski

Religia

 

 

Kl III

Kl IV

 

PON

 

J.pol.

Biologia

Matematyka

J.ang.

Religia

 

Biologia

Biologia

J.pol

J.niemiecki

J.niemiecki

Religia

 

 

WT

Historia

Matematyka

Obsł.kon/ochrona i kszt kraj

Obsł kon/ /ochronai kszt kraj

J.polski

J.ang

J.ang

Historia

Matematyka

J.pol.

J.pol.

 

 

ŚR

Matematyka

J.ang.

Org prod.gast/urządz.i piel

Zasady żyw /urządz.i piel

Religia

Matematyka

Matematyka

J.ang

J.ang

Biologia

Biologia

 

 

CZW

Tech.gast

Techn.gastr / urządz.i piel

J.niem zaw. /ochrona i kszt

 

J.ang

J.ang

Matematyka

Matematyka

Historia I sp

Religia

 

Zaj prak.obsł.ko

2godz

Zaj prak.projekt.

2godz

 
 

PT

Techn.gastr / podst.proj

J.angielski

Biologia

J.polski

Matematyka

 

Biologia

Biologia

Historia i sp

Matematyka

J.pol

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor mgr inż. Józef Warchoł

 

 

 

 

 

Strona 1 z 61

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz