Regulamin rekrutacji w ZSCKR w Bystrej
na rok szkolny 2017/2018

 

1. Podstawa prawna;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ    (Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.)  Poz. 586  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 

2.    O przyjęciu do klasy pierwszej  decyduje łączna liczba /maksymalnie 200/ punktów uzyskanych za: 

a)       egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max. 100 punktów

b)       liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 100 punktów.

 

3.    Przeliczenia ocen na punkty dokonuje się w następujący sposób:

celujący                -  20 punktów            

bardzo dobry        -   16 punktów                       

dobry                    -   12 punktów

dostateczny           -    8 punktów

dopuszczający      -    2 punkty

 

W ZSCKR w Bystrej kandydaci mają możliwość wyboru w technikum jednego z dwóch kierunków:

 

- technik architektury krajobrazu,

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

 

 

4.     Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

1)   wynik przedstawiony w procentach z:

a)  języka polskiego,

b)  historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)  matematyki,

d)  przedmiotów przyrodniczych

e) język obcy nowożytny

- mnoży się przez 0,2;

 

5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

 

6. Rekrutację  przeprowadza się w następujących terminach:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24 kwietnia

do 12 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

od 10 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00

2.

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 do 27 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00

 

nie dotyczy

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017 r.
godz. 12.00

4 sierpnia 2017 r.,
godz. 12.00

4.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00
do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00

 

 

 

od 4 sierpnia 2017 r.
od godz. 12.00
do 8 sierpnia 2017 r.
do godz. 15.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 5 lipca 2017 r.
do godz. 15.00

 

 

 

 

 

do 21 sierpnia 2017 r.
do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2017 r.
godz.12.00

28 sierpnia 2017 r.
godz.12.00

 

 

Szkoła prowadzi nabór w sytemie elektronicznym

 

Alternative flash content

Requirements

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz