Regulamin rekrutacji w ZSCKR w Bystrej
na rok szkolny 2018/2019


Szkoła prowadzi nabór w systemie elektronicznym: Uczniowie, którzy uczą się w gimnazjach objętych systemem rekrutacji elektronicznej składają podpisane przez rodziców podanie w swoim gimnazjum. Uczniowie, którzy uczą się w gimnazjach nie objętych systemem rekrutacji elektronicznej, składają podania w szkole pierwszego wyboru.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek),
 • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.- – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 •  do 9 lipca 2018 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia od lekarza.
 • 10 lipca 2018 r.  – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • od 11 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r.   – postępowanie uzupełniające.

W ZSCKR w Bystrej kandydaci mają możliwość wyboru w technikum jednego z dwóch kierunków:

technik architektury krajobrazu,

technik żywienia i usług gastronomicznych,

Zasady szczegółowe:

1. W rekrutacji ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 1. 100 - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
 2. 80 - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Sposób przeliczania ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 1. celujący– 20 pkt
 2. bardzo dobry– 18 pkt
 3. dobry– 15 pkt
 4. dostateczny– 10 pkt
 5. dopuszczający– 2 pkt

3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej  20 pkt. przy czym:

 

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
 2. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów. za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co najwyżej 6 punktów .

 

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz